NginABC 服务引擎
NginAR + NginBD + NginCV
0glasses自主研发的NginABC服务引擎包括NginAR、 NginBD、 NginCV三个应用引擎。基于自主软硬件,0glasses开发了PSS全终端工作辅助系统、Hubble增强现实远程工作指导系统,同时也可为工业领域的细分垂直应用场景提供解决方案。
NginAR增强现实应用引擎

专注工业领域的精准识别和动态追踪、360度三维全景观测等

服务引擎
NginBD大数据处理应用引擎

企业大数据输出、采集、沉淀、过滤、建模、分析

服务引擎
NginCV机器视觉应用引擎
针对特定的工业现场环境,缩小识别范围,针对已知图像、物体识别。
服务引擎
中文 English